Doktora Programı

Doktora Programı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür. Programa YL derecesi ile kabul edilenler toplam 21 krediden az olmamak kaydıyla en az 7 kredili ders, lisans derecesi ile kabul edilenler toplam 42 krediden az olmamak kaydıyla en az 14 ders ve seminer dersini almak zorundadır.  Öğrencinin yeterlilik sınavından başarılı olması, tez önerisi yapması ve doktora tezi hazırlaması gerekir. Doktora tezi bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmelidir.

AKTS formlarına Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Ders kodu Ders adı Kredi AKTS
ENV 501 Çevresel Sistemlerde Kirletici Dinamikleri (3-0)3 8
ENV 602 İleri Çevre Kimyası (3-0)3 8
ENV 591* Teknik Yazım, Araştırma Yöntemleri ve Etik (0-2) Kredisiz 7
ENV 600 Doktora Tezi  (0-1) Kredisiz 26
ENV 698 Seminer (0-2)Kredisiz 7
ENV 8xx Uzmanlık Alanı Çalışmaları (8-0) Kredisiz 4

*Bu veya eşdeğeri bir dersi yüksek lisans programı kapsamında başarıyla tamamlamamış öğrenciler için zorunlu ders.

 

Toplam Kredi (min.) : 21 – (Y.L. çevre mühendisliği derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (min.) : 7 – (Y.L. çevre mühendisliği derecesine sahip öğrenciler için)

Toplam Kredi (min.) : 42 – (Çevre mühendisliği Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (min.) : 14 – (Çevre mühendisliği Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

 

Seçmeli Dersler

 

Ders kodu Ders adı Kredi AKTS
ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3 7
ENV 603 Çevresel İstatistik  (3-0)3 8
ENV 502 Çevre Biyoteknolojisi (3-0)3 7
ENV 503 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre (3-0)3 7
ENV 504 Biyoenerji Teknolojileri (3-0)3 7
ENV 505 Mikroalg Biyoteknolojisi (3-0)3 7
ENV 506 Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi (3-0)3 7
ENV 507 İç Hava Kirliliği (3-0)3 7
ENV 508 Hava Kirliliği Kontrolü I (3-0)3 7
ENV 509 Hava Kirliliği Kontrolü II (3-0)3 7
ENV 510 Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi (3-0)3 7
ENV 511 Çevredeki Mikrokirleticiler (3-0)3 7
ENV 512 İleri Su Kimyası (3-0)3 7
ENV 513 Mikrobiyal Ekolojide Moleküler Teknikler (3-0)3 7
ENV 514 Döngüsel Ekonomi Araçları ve Enstrümanları (3-0)3 7
ENV 515 Atık Kaynakların Yönetimi (3-0)3 7
ENV 516 Anaerobik Biyoteknoloji (3-0)3 7
ENV 517 İleri Biyolojik Nütrient Giderimi (3-0)3 7
ENV 518 Yüzeysel Su Kalitesinin Modellenmesi (3-0)3 7
ENV 519 Tehlikeli Atık Yönetimi (3-0)3 7
ENV 520 Kaynak Geri Kazanım Sistemleri (3-0)3 7

 

Seçmeli dersler, ENV kodlu dersler dışında diğer bölümlerin seçmeli derslerinden ve/veya diğer disiplinlerarası lisansüstü programlardan seçilebilir.

 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ÇEVRE BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMINA AİT EĞİTİM PLANI

 

Ders İçerikleri

ENV 600 Doktora Tezi (0-1)Kredisiz [26]

Danışman yönetiminde yapılan özgün araştırma doktora tezi formatına uygun olarak yazılır.

 

ENV 501 Çevresel Sistemlerde Kirletici Dinamikleri (3-0)3 [8]

Herhangi bir kirletici doğaya salındıktan sonra fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak hava, su ve toprak gibi çevresel ortamlarda dağılım gösterir. Bu ders kapsamında, bu ortamlarda gerçekleşen kütle taşınım temelleri tanıtılacak, kütle taşınımı ve transferini yöneten denklemler kirleticilerin miktarlarını nicelik olarak bulmak için incelenecek ve kirleticilerin doğadaki akıbetini etkileyen kavramlar öğretilecektir.

 

ENV 601 Çevresel Teknolojinin Temelleri (3-0)3 [8]

Su kalitesi ve kontrolu, hava kirliliği ve kontrolü, katı atık yönetimi.

 

ENV 602 İleri Çevre Kimyası (3-0)3 [8]

Çevre sistemlerinde kimyasal süreçler, sucul sistemler ve atmosferik tepkimelerde denge sartları. Asit-baz, çözünme-çökelme, su-hava taşınımı, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları.

 

ENV 603 Çevresel İstatistik (3-0)3 [8]      

Nümerik-grafik veri özetleme, rastlantısal değişkenler, ihtimal dağılımları, hipotez testleri, basit ve çoklu doğrusal regresyon, parametrik olmayan testler, Kalite güvenirlik / kalite kontrol, veri denetlemesi.

 

ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3 [7]

Çevre Mühendisliğindeki uzmanlık alanı konularında yönlendirilmiş grup çalışması.

 

ENV 591 Teknik Yazım, Araştırma Yöntemleri ve Etik (0-2)Kredisiz [7]

Literatür taraması, eleştirel değerlendirme, araştırma çalışması tasarımı, çalışma sonuçlarının bildirilmesi, araştırma yayınları sistemi, araştırma raporu yazma, seminer hazırlama, araştırmada etik unsurlar, yayımda etik unsurlar.

 

ENV 698 Seminer (0-2)Kredisiz [7]

Literatür taraması, eleştirel değerlendirme, araştırma çalışması önerisi, sözlü sunum.

 

ENV 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları (8-0) Kredisiz [4]

Aynı öğretim üyesinin danışmanlığındaki lisansüstü öğrenciler ileri konuları danışmanlarının gözetiminde çalışırlar.

 

ENV 502 Çevre Biyoteknolojisi (3-0)3 [7]

Mikroorganizmalar biyosferin işleyişi için çok önemli olan bir çok farklı dönüşüm süreçlerini doğada halihazırda yürütmektedirler. Çevre biyoteknolojisi arıtma amacıyla mikrobiyal süreçleri kullanmayı hedefleyen yeni ve dinamik bir alandır. Mikrobiyal süreçleri anlamak için bu süreçleri işleten mikrobiyal ekolojiyi yapıtaşlarına ayırmamız gerekmektedir. Bu noktada mikrobiyal topluluk içindeki kimlik ve işlev ilişkisini FISH, MAR, SIP, metagenom çalışmaları, proteom çalışmaları gibi moleküler teknikleri kullanarak ortaya çıkarmak gerekmektedir. Ayrıca mikrobiyal toplulukların ve saf kültürlerin istenen süreci (arıtma, enerji üretimi) yürütmek için nasıl manipüle edilebileceği ders kapsamında tartışılacaktır.

 

ENV 503 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre (3-0)3 [7]

Sürdürülebilir enerjinin sürdürülebilir gelişmeyle olan ilişkisi ile enerji kaynaklarının tahmini ve değerlendirilmesi konuları işlenecektir. Enerjinin yerel, bölgesel ve küresel çevre etkileri ile enerji sistemlerinde kullanılan sürdürülebilirlik ölçütleri irdelenecektir. Fosil yakıtlar, nükleer enerji, ve yenilenebilir enerji kaynakları teknoloji ve sürdürülebilirlik ölçütleri bakımından ele alınacaktır. Sürdürülebilirlik model uygulamaları güncel literatür üzerinden tartışılacaktır.

 

ENV 504 Biyoenerji Teknolojileri (3-0)3 [7]

Biyoenerji fosilleşmemiş biyolojik orijinli maddelerden elde edilen enerjidir. Fosil kaynaklı yakıtlara göre çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında sağladığı avantajlar sebebiyle geleceğin önemli alternatif enerji kaynaklarından biri olması beklenmektedir. Bu derste günümüzde ağırlıklı olarak kullanılan fosil kaynaklı enerji kaynakları ve bu kaynakların çevresel etkileri anlatılacak, yetiştirilen, araştırılan ve geliştirilen biyodizel, biyoetanol ve biyogaz üretim hammaddeleri ve bu hammaddelerin biyokimyasal ve termokimyamsal dönüşümlerinde kullanılan teknolojiler tartışılacaktır. Ayrıca gelecek vaat eden mikrobiyal yakıt hücreleri ve fotosentetik mikroorganizma tabanlı biyoyakıt teknolojileri konularında öğrenciler bilgilendirilecektir. Biyoenerji teknolojilerinin çevresel etkileri tartışılacaktır.

 

ENV 505 Mikroalg Biyoteknolojisi (3-0)3 [7]

Mikroalgler fotosentetik tek hücreli canlılardır. Bu mikroorganizmaların kolayca bulunabilen girdilerle, tatlı su ve tarım arazisi gerektirmeden elde ettikleri büyüme hızı en üretken karasal bitkilerin hızının on katından fazla olabilir. Daha da önemlisi mikroalgler bu hızlı büyümeyi atık su arıtımı, karbon dioksit giderimi ve yüksek değerli metabolitlerin biyosenteziyle birleştirebilirler. Bu mikroalglere has özelliklerin yarattığı yoğun ilgi neticesinde bu canlılar “yeşil altın” olarak da anılmaktadır. Bu dersin temel amacı (i) bu “yeşil altına hücumun” nedenleri anlatmak, (ii) mikroalglerin günümüz dünya çevre problemlerinin çözümüne yapabileceği katkıları ve bu katlıların limitlerini göstermek, (iii) şu an kullanılan mikroalg yetiştirme sistemlerini sunmak ve (iv) bu yetiştirme sistemlerinin nasıl dizayn edildiğini ve işletildiğini anlatmaktır.

 

ENV 506 Çevresel Maruziyet ve Risk Değerlendirmesi (3-0)3 [7]

Toksikolojik verilerin değerlendirilmesi, Maruziyet değerlendirmesi, Kanser riski, Kronik-toksik riskler, Risk karakterizasyonu, Risk iletişimi, Risk yönetimi, Ekolojik risk değerlendirmesi.

 

ENV 507 İç Hava Kirliliği (3-0)3 [7]

Bina-içi hava kalitesi, Problem belirleme yöntemleri, Bina-içi kirletici kaynakları, Örnekleme ve analiz yöntemleri, Kontrol sistemleri ve hafifletme yöntemleri, İç hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri

 

ENV 508 Hava Kirliliği Kontrolü I (3-0)3 [7]

Çevre mühendisliği uygulamalarında partikül maddenin giderimi için kullanılan mühendislik sistemlerinin tasarımında temel ilkeleri ve modern uygulamaları kapsamaktadır. Atık gazların partikül madde özelliklerine bağlı olarak kontol aygıtlarının tasarımını içermektedir. Atık gazlarda partikül maddenin özellikleri, akışkanlarda davranışları, kontrol mekanizmalarının teorisi, siklonlar, kumaş filtreler, elektrostatic filtreler, ıslak tutucular, yardımcı ekipman.

 

ENV 509 Hava Kirliliği Kontrolü II  (3-0)3 [7]

Çevre mühendisliğinde gaz kirleticilerin giderimi için kullanılan mühendislik sistemlerinin tasarımında temel ilkeleri ve modern uygulamaları kapsamaktadır. Dersin içeriğinde Gaz ve buharların özellikleri, Yakma, Absorpsiyon, Adsorpsiyon, VOC’lerin kontrolu, SOx kontrolu, NOx kontrolu, Motorlu araç gaz emisyonlarının kontrolu konuları yer almaktadır.

 

ENV 510 Kirlenmiş Sahaların İyileştirilmesi  (3-0)3 [7]

Endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen ve kullanılan kimyasalların doğaya salınımı sonucu doğal kaynaklar kirletilmektedir. Bu durum kirlenmiş sahaların küresel çapta önemli bir çevre sorunu haline gelmesine sebep olmuştur. Bu tür sahaların iyileştirilmesi (remediasyonu) için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir ve bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Bu ders kapsamında, farklı kirletici grupları ile kirlenmiş toprak, yeraltı suyu ve sedimanların karakterizasyonu ve iyileştirilmesi için uygulanabilecek geleneksel ve yenilikçi yöntemlerin örnekleme, uygulama ve izleme aşamaları incelenecektir.

 

ENV 511 Çevredeki Mikrokirleticiler (3-0)3 [7]

İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan mikrokirleticiler doğaya salındıklarında fiziko-kimyasal özelliklerine ve doğa koşullarına göre çeşitli taşınım ve dönüşüm prosesleri ile dağılım gösterirler ve çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilirler. Bu ders kapsamında, farklı mikrokirletici grupları fiziko-kimyasal özellikleri ile birlikte tanıtılacak, temel kütle taşınım bilgileri kullanılarak, bu kirleticilerin doğadaki akıbetlerinde önemli rol oynayan dönüşüm prosesleri detaylı olarak incelenecek ve modelleme uygulamaları aktarılacaktır.

 

ENV 512 İleri Su Kimyası (3-0)3 [7]

Kimyasal potansiyel, denge, aktivite katsayıları; Asitler ve bazlar, türleşme, logC-pH diyagramları; Titrasyonlar ve tamponlar, denklik noktaları, alkalinite; Sucul çözeltilerde metal kimyası, çözünme, kompleksleşme, çökelme; Redoks kimyası, Nernst denklemi, logC-pe diyagramları; Adsorpsiyon reaksiyonları, izotermler, iyonik adsorpsiyon.

 

ENV 513 Mikrobiyal Ekolojide Moleküler Teknikler (3-0)3 [7]

DNA ve RNA; Hücre Kültürleri, zenginleştirme ve izolasyon; Polimeraz Zincir Reaksiyon; FISH, sinyal miktarı, spesifik sinyal, prob tasarımı, Tam-Döngü rRNA yaklaşımı; Klonlama; Dizileme (Sanger, NGS); Mikrodizinler; Metagenomiks; Proteomiks; Transkriptomiks; Metabolomiks.

 

ENV 514 Döngüsel Ekonomi Araçları ve Enstrümanları (3-0)3 [7]

Ekonomik büyümeyi kaynak tüketiminden ayırır. Bu nedenle, bu ders gelişmekte olan bir alan olan döngüsel ekonomi felsefesini içerir, “üret, kullan, bertaraf et” modeli gibi sistemik, disiplinler arası bir yaklaşımı çevreye duyarlı bir hal alması için “üret, kullan, ham madde geri kazan” modelini uygular.

 

ENV 515 Atık Kaynakların Yönetimi (3-0)3 [7]

Bu ders kapsamında düzenli depolama ve diğer atık bertarafı yöntemleri tartışılacaktır. Biyolojik atıklar, tehlikeli atıklar, piller, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları, kullanılmış yağ, kullanım ömrü sonundaki araçlar, hurda lastikler, inşaat ve yıkım atıkları gibi özel atıkların yönetimi hakkında genel bilgiler verilecektir.

 

ENV 516 Anaerobik Biyoteknoloji (3-0)3 [7]

Bu ders kapsamında, organik atık ve atıksular için anaerobik biyoteknolojinin temel kavramları değerlendirilecek, anaerobik fermentasyonun metabolik yolları anlatılacak, anaerobik çürütme prosesinde inhibisyon olayları tartışılacak ve anaerobik arıtma süreçlerinin tasarımına yönelik konuları anlatılacaktır.

 

ENV 517 İleri Biyolojik Nütrient Giderimi  (3-0)3 [7]

Bu ders kapsamında içme sularında bulunan nutrient kaynakları anlatılacaktır ve yeni biyolojik nutrient uzaklaştırma teknolojileri tartışılacaktır.

 

ENV 518 Yüzeysel Su Kalitesinin Modellenmesi (3-0)3 [7]

Bir kirleticinin yüzeysel su ortamındaki davranışı kütle taşınım prensipleri ile tanımlanır. Kirleticinin taşınım ve bekasına ilişkin denklemler farklı durum ve koşullar için sayısal ve analitik yöntemler ile çözülürler. Bu ders kapsamında bir kirleticinin farklı çevresel ortamlardaki taşınımını ve bekasını tanımlayan denklemlerin oluşturulması ve bunların çeşitli analitik ve sayısal çözümleme yöntemleri ile çözülmesi gösterilecektir.

 

ENV 519 Tehlikeli Atık Yönetimi  (3-0)3 [7]                   

Bu ders, tehlikeli atık işleme, arıtma ve bertarafın yönetim, planlama, düzenleyici ve mühendislik yönlerini kapsar. Bu ders, tehlikeli atıklar için farklı arıtma teknolojilerinde mühendislik süreç tasarımı ve önemli birim operasyon ve süreçlerin analizini değerlendirecektir. Ayrıca öğrencileri tehlikeli atık yönetimi ve arıtma sistemleriyle ilgili sorunlar, sorunlar ve süreçlerle tanıştıracaktır.

 

ENV 520 Kaynak Geri Kazanım Sistemleri (3-0)3 [7]                   

Bu ders, atık sistemlerinden kaynak geri kazanımına odaklanarak katı atık yönetimi ve geri dönüşüm teknolojileri ile ilgilenir. Belediye/endüstriyel atık su çamuru, belediye katı atıkları, tarım ve ormancılık kalıntıları, plastik atıklar, inşaat ve yıkım atıkları ve atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) dahil olmak üzere malzeme ve ürünle ilgili bir dizi atık akışını dikkate alır. Atıkların çok sayıda yüksek katma değerli ürün için kaynak olarak kullanılmasına yönelik çeşitli süreç ve tekniklerin temelleri tanıtılacaktır. Bu, mekanik, biyolojik ve termal arıtma yöntemlerini ve belirli atık türleri için çözümleri içerecektir. Atık sistemlerinin yaşam döngüsü değerlendirmesi de tartışılacaktır.