Bilimsel Hazırlık Programı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Lisans öğrenimi Çevre Mühendisliği olmayan Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans veya Çevre Bilimi ve Mühendisliği Doktora programına kabul edilen lisansüstü öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programına tabidirler. Bu programda 6 adet ders bulunmakta olup bazılarından lisans öğrenimlerinde benzer dersler almış olmaları durumunda, öğrencilerin talep etmeleri ve içeriklerini sunmaları halinde anabilim dalınca incelenerek muaf olabileceklerdir.

 

Dersler

Ders kodu Ders adı Kredi AKTS
ENV 201 Çevre Kimyası (3-0)3 5
ENV 224 Çevre Mühendisliği Süreç Prensipleri  (3-0)3 5
ENV 314 Taşınım Süreçleri (3-0)3 5
ENV 319 Biyolojik Süreçlerin Temelleri (3-0)3 3

 

Grup 1. – İki dersten birisi

Ders kodu Ders adı Kredi AKTS
ENV 217 Akışkanlar Mekaniği  (3-0)3 5
ENV 311 Su Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri (3-2)4 5

 

Grup 2. – İki dersten birisi

Ders kodu Ders adı Kredi AKTS
ENV 218 Hidrolik (3-0)3 5
ENV 312 Atıksu Arıtma Temel İşlemleri ve Süreçleri (3-2)4 5

 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

 

DERS İÇERİKLERİ

 

ENV201 ÇEVRE KİMYASI (3+0)

Çevre kimyasında temel kavramlar, birimler ve parametreler; Asit/baz reaksiyonları; Titrasyonlar ve tamponlar; Organik kirlilik ve ölçüm parametreleri; Gaz/sıvı denge reaksiyonları; Sulu çözeltilerde metal kimyası.

 

ENV217 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3+0)

Akışkanların boyutları, birimleri ve fiziksel özellikleri. Hidrostatik, düzlem ve eğimli yüzeylerdeki kuvvetler, suyun kaldırma kuvveti, hareketli ve dönen kaplardaki hidrostatik koşullar. Akışkan akımının Lagrange ve Euler bakış açıkları ile incelenmesi. Reynolds taşınım teoremi, kütlenin, momentumun ve enerjinin korunumu prensipleri. Bernoulli denkemi. Boyut

analizi, Buckingham Pi teoremi, benzetme ve modelleme.

 

ENV218 HİDROLİK (Zorunlu, 3+0)

Borular içerisindeki akım, laminer ve türbülanslı akım. Yersel ve sürekli enerji kayıpları. Boru akımında hidrolik hesaplamalar. Açık kanal akımı. Üniform ve üniform olmayan akım. Su yüzeyi profilleri. Su yüzeyinde yerel değişimler. Kanal kontrolleri ve debi ölçümü. Model teorisi.

 

ENV224 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇ PRENSİPLERİ (3+0)

Çevre mühendisliği hesaplamalarına giriş; kirlilik kontrol süreçlerinin analizi: kimyasal ve biyokimyasal kinetik, kütle dengeleri, reaktör analizi, enerji dengeleri, çevre kirliliği kontrol süreçleri ile ilgili kütle taşıma prosesleri.

 

ENV311 SU ARITMA TEMEL İŞLEMLERİ VE SÜREÇLERİ (3+2)

Su arıtımında mekanik ve kimyasal temel işlemler: Izgaradan geçirme, kum giderimi, ilk çöktürme, havalandırma, koagülasyon, flokülasyon, membran ayırma, dezenfeksiyon, iyon değiştirme ve yumuşatma.

 

ENV312 ATIKSU ARITMA TEMEL İŞLEMLERİ VE SÜREÇLERİ (3+2)

Atıksu arıtımında biyolojik ve kimyasal temel işlemler: Izgaradan geçirme, kum giderimi, ilk çöktürme, yüzdürme, havalandırma. Atıksuların ikincil ve üçüncül arıtımında kullanılan prosesler: Havalı/havasız biyolojik sistemlere dayanan askıda veya bağlı büyüyen prosesler. İleri atıksu arıtma sistemleri: Çamur çürütme prosesleri.

 

ENV314 TAŞINIM SÜREÇLERİ (3+0)

Çevresel ortamlarda kütle taşınım süreçleri, kütle korunumu. Momentum taşınımı, momentum korunumu. Isı Transferi. Kütle aktarımı ve dönüşümü süreçleri. Difüzyon, yayınımlı taşınım, taşınım ve dağınık taşınım, sınır tabaka kütle transferi, fazlar arası kütle transferi. Taşınım, aktarım ve dönüşüm süreçleri için temel denklemlerin geliştirilmesi.

 

ENV319 BİYOLOJİK SÜREÇLERİN TEMELLERİ (3+0)

Mikrobiyal kinetiğin atık su artımına dair temelleri: aerobik ve anaerobik koşullarda çalıştırılan kesikli, yarı kesikli ve sürekli büyüme kinetikleri; sürekli karıştırmalı ve piston akışlı reaktör kinetikleri; nitrifikasyon ve denitrifikasyon kinetikleri.