2021 yılı bölümümüz yayınları

Targeted and suspect screening of plasticizers in house dust to assess cumulative human exposure risk

İnsanlar zamanlarının çoğunu iç ortamlarda geçirirler, bu nedenle iç ortam havası ve toz, insanların sentetik kimyasallara maruz kalmalarının önemli kaynakları haline gelir. Bu kimyasallar arasında plastikleştiriciler, birçok tüketici ürününde kullanıldıkları ve bu ürünlerden kolayca sızabildikleri için insan maruziyetinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, potansiyel insan maruziyeti riskini değerlendirmek için ev tozundaki plastikleştiriciler hedef ve şüpheli taraması yöntemleri ile araştırılmıştır. 

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Land deformation and sinkhole occurrence in response to the fluctuations of groundwater storage: an integrated assessment of GRACE gravity measurements, ICESat/ICESat-2 altimetry data, and hydrologic models

Yeraltı suyu akiferlerinden kontrolsüz su çekilmesi, yeraltı suyunun tükenmesine neden olur ve bu durum düden oluşumunu tetikler. Bu jeomorfolojik özelliklerin izlenmesi ve tespiti son derece önemlidir. Bu çalışma, düden evrimi ve arazi deformasyonu ile yeraltı suyu depolama değişikliklerinin uzamsal-zamansal ilişkileri araştırılmıştır.

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

An enhanced water storage deficit index (EWSDI) for drought detection using GRACE gravity estimates

Bölümümüzde hazırlanan “An enhanced water storage deficit index (EWSDI) for drought detection using GRACE gravity estimates” adlı çalışmada GRACE uydu verileri kullanılarak elde edilen karasal alanlardaki kuraklığı tespit etmede  kullanılan su depolama eksikliği indeksi (WSDI) sonuçlarını geliştiren yeni bir yöntem tanımlanmış olup, tanımlanan yöntem yarı kurak iklime sahip Türkiye’de test edilmiş ve yöntemin verimliliği ortaya konmuştur.

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Fine and coarse particulate matter, trace element content, and associated health risks considering respiratory deposition for Ergene Basin, Thrace

Ergene Havzası, sanayileşmenin yoğun olduğu Trakya Bölgesi’nde yer almaktadır. Kentsel ve endüstriyel ortamları temsil eden Çorlu ve Çerkezköy’deki noktalardan bir yıl boyunca günlük olarak ince ve kaba partikül madde (PM) örnekleri toplanarak toplam kanserojen risk açısından kabul edilebilir riski aşan potansiyel toksik elementler (PTE) incelenmiştir. 

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Fine and coarse particulate matter, trace element content, and associated health risks considering respiratory deposition for Ergene Basin, Thrace

Türkiye, eşsiz konumu nedeniyle Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika’dan gelen hava taşınımları olaylarına ev sahipliği etmektedir . Yapılan bu çalışmada, İstanbul ve İzmir’de 22 organoklorlu pestisit (OCP), 45 poliklorlu bifenil (PCB) ve 14 polibromlu difenil eterin (PBDE) atmosferik seviyeleri ve taşınımları incelendi. 

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Characterization of Asbestos in Ambient Air During Refractory Material Production from Magnesite Ore

Birçok sanayi kuruluşunda çalışma ortamının hava kalitesi sürekli olarak incelenmektedir. Literatüre göre bazı endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştiği ortam havasında asbest ve türevlerinin gözlendiği fark edilmiştir. Ancak manyezit cevherinden refrakter malzeme üreten firmalar için çalışma ortamının hava kalitesi hakkında asbest açısından sınırlı bilgi bulunmaktadır. Literatürdeki bu eksikliği gidermek için İYTE Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.-Ing. Mehmet Ali Küçüker bahsi geçen endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştiği çalışma ortamından hava numuleri alarak elektron mikroskopları (SEM ve TEM) yardımı ile asbest analizi yapmıştır ve gözlenen liflerin karakterizasyonunu belirlemiştir. 

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Metagenomic characterization of planktonic communities during a mucilage event in the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey

Bölümümüz öğretim Üyesi Mehmet Ali Küçüker bu yazın hararetli konularından müsilaj hakkında bir makale yayınladı: Metagenomic Characterization of Planktonic Communities During a Mucilage Event in the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey.

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Effect of COVID-19 pandemic on ambient air quality and excess risk of particulate matter

Bölümümüzde hazırlanan ‘Effect of COVID-19 pandemic on ambient air quality and excess risk of particulate matter in Turkey’ adlı çalışmada SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 pandemisinin 11 farklı şehrimizdeki hava kalitesine etkisi araştırılmış ve partkül madde maruziyetinin risk seviyeleri belirlenmiştir.

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Biosorption of methylene blue from water by live Lemna minor

Son yıllarda tekstil atık sularının etkin bir şekilde arıtılması amacı ile düşük maliyetli, giderim verimi yüksek ve umut verici bir yöntem olan fitoremediasyon teknolojisi kullanılmaktadır. Fitoremediasyon teknolojisinin en önemli avantajları arasında enerjiye ihtiyaç duymaması ve yerinde arıtım yapılmasına olanak sağlayan işletim kolaylığı yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında metilen mavisi içeren sentetik çözeltilerin Lemna minor L. bitkisi kullanılarak ıslahı çalışılmıştır. Ayrıca, işletme parametrelerinin metilen mavisi arıtma verimliliği üzerindeki bireysel ve birleşik etkisini incelemek amacı ile Box–Behnken deney tasarımı (BBD) uygulanmıştır.

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Phytoremediation of Boron Containing Synthetic Aqueous Solutions and Real Geothermal Water using Lemna minor

Bu çalışma kapsamında bor içeren sentetik çözeltilerin ve jeotermal suların Lemna minor L. bitkisi kullanılarak ıslahı çalışılmıştır. Çalışmada başlangıç bor konsantrasyonu, pH değeri, arıtım hücresindeki su yüksekliği ve başlangıç hümik asit konsantrasyonlarının giderim verimi üzerine etkisi incelenmiştir. 5 mg/L başlangıç bor konsantrasyonu, pH 8 ve 1,5 cm su derinliğinde yürütülen deneysel çalışma ile maksimum bor giderim verimi % 96,7 olarak bulunmuştur. SEM, FTIR ve kütle dengesi analizleri, bor giderim mekanizmasının esas olarak biyosorpsiyon olduğunu ortaya koymuştur. Ek olarak, jeotermal su arıtımı çalışmaları, L. minor’un 59,5% bor giderim verimliliği ile uygulanabilirliğini göstermiştir ve yüksek bor içeriğine sahip jeotermal suların son arıtımı için çalışmanın yüksek potansiyeli olduğunu kanıtlamıştır.

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Energy production from treatment of industrial wastewater and boron removal in aqueous solutions using microbial desalination cell

Bölümüzde hazırlanan ” Energy production from treatment of industrial wastewater and boron removal in aqueous solutions using microbial desalination cell” adlı çalışma Chemosphere isimli dergide yayınlanmıştır. Bu çalışmada, jeotermal atıksulardan tarımsal su eldesi için bölümümüzde kurduğumuz ve işlettiğimiz mikrobiyal tuzsuzlaştırma hücresi düzeneği kullanılmıştır.

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Simultaneous energy production, boron and COD removal using a novel microbial desalination cell

Bölümümüzde hazırlanan ” Simultaneous energy production, boron ans COD removal using a novel microbial desalination cell” adlı makalede konvansiyonel mikrobiyal tuzsuzlaştırma hücresi performansını iyileştirmek üzere üç boyutlu (3D) elektrotların etkisi çalışılmıştır. 3D elektrot parçaları gözenekli bir hücre yapısı ile anot bölmesine yerleştirilmiş ve yenilikçi bir tasarım oluşturulmuştur.

 

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Phytoremediation of olive mill wastewater with Vetiveria zizanioides (L.) Nash and Cyperus alternifolius L.

Zeytin atık suyu, çevreye ve insan sağlığına son derece zararlı olan organik, nitrojen ve fenolik bileşikler dahil olmak üzere yüksek konsantrasyonlarda kirleticiler içermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Vetiveria zizanioides (L.) Nash ve Cyperus alternifolius L. içeren yüzen sulak alanlar kullanarak toplam organik karbon, toplam nitrojen ve fenolik bileşiklerin zeytin atık suyundan uzaklaştırılmasıdır. Genel olarak, bu çalışma, Vetiveria zizanioides (L.) Nash ve Cyperus alternifolius L. türlerini içeren yüzen sulak alanların, seyreltilmiş zeytin atık sularının arıtımında etkili ve çevre dostu bir arıtma yöntemi olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur.

 

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.

Efect of high salinity and temperature on water–volcanic rock interaction

Bu çalışmada, basınçlı otoklav reaktör sistemi kullanılarak laboratuvar ölçeğinde tuzluluk ve sıcaklığın su-kaya etkileşimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, hem gerçek yağmur suyu hem de deniz suyu örnekleri kullanılarak tuzluluğun jeotermal sistemler üzerindeki olası etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, jeotermal akışkanların kimyasal ve mineral değişimlerinin sebeplerini çözmek için su-kaya etkileşimini anlamanın önemli olduğunu göstermiştir. Jeotermal akışkan kimyası göz önüne alındığında, bu çalışma gelecekte jeotermal sistemlerde kabuklanma sorununu önlemek için ön sonuçlar vaat etmektedir.

 

Bağlantı adresi için butona tıklayınız.