Hakkımızda

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

Ülkemizde her geçen gün nüfus artmaktadır.  Zaman içinde artan refah düzeyi ile birlikte sanayi ve hizmet üretimi ile tüketim de artmaktadır.  Dolayısıyla çevreye gittikçe daha fazla kirletici atılmaktadır.  Detaylı incelenebilmiş kirleticiler ile insan sağlığı arasındaki olumsuz ilişkiler ortaya çıkarılmış ve çıkarılmaktadır.  Bununla birlikte, mevcut kirleticilere sürekli yenileri eklenmekte ve çevre sorunlarının boyutları sürekli genişlerken Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde açılmış olan müzakere başlıklarından biri olan çevre başlığı altında ilgili kanun ve düzenlemelerimizin AB ile uyumlu hale getirilmektedir. Bu çerçevede çevresel standartlarımız bir program içinde aşamalı olarak sıkılaştırılmakta olup 2024 yılında AB ile aynı düzeye getirilmiş olacaktır. Sonuç olarak ülkemizde çevresel sorunların incelenmesine ve ilgili insan kaynaklarına olan ihtiyacın artarak devam edeceği düşünülmektedir. Bunlara ek olarak, önemine binaen çevre sorunları sürekli öncelikli araştırma konuları arasında yer almaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruluşundan itibaren çevre alanında gelişmeye verdiği önemi, Çevre Mühendisliği programına kurduğu ilk dört disiplinlerarası alan arasında yer vererek vurgulamıştır.  Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans programı 1997 yılından bu yana araştırmacılar yetiştirmektedir. Çevre Bilimi ve Mühendisliği Doktora programı 2014 yılında oluşturulmuş olup Bahar-2015 döneminden itibaren öğrenci almaktadır. Çevre Mühendisliği lisans programımız 2018 yılında açılmış olup öğrenci almaktadır.

MİSYON

Çevre Mühendisliği kirleticilerin çevresel ortamlara (hava, su, toprak) salımı, bu ortamlardaki düzeylerinin belirlenmesi, ortamlar içinde ve arasında taşınımı ve akıbeti, kirleticilerin uzaklaştırılması veya yok edilmesi ve hava, su, toprak doğal kaynaklarının en iyi biçimde kullanılabilmesi alanlarında faaliyet gösterir. Bu olaylar üzerinde etkili değişkenleri ve bunların arasındaki ilişkileri inceler. İnsanların ve ekosistemlerin kirleticilere maruziyetlerini ve bundan kaynaklanan sağlık riski düzeylerini belirlemek, sonrasında tedbir alınması gerekli konularda daha iyi ölçme/örnekleme teknikleri ve uzaklaştırma/arıtma yöntemleri geliştirmek ve çevresel standartların geliştirilmesi temel amaçlarıdır.

VİZYON

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programı yaşam bilimlerinden, mimari restorasyona kadar değişen pek çok alanın fakülte elemanlarının katkısıyla öğrencilerine disiplinler arası çalışmanın sağlayacağı bakış açısı zenginliğini ve modern profesyonel hayatın da gerekleri olan takım çalışması, problemlere farklı bilim insanlarının görüşleri çözme yetisini edinmelerine aracılık eder. Temelde öğrenciler hava, su ve toprak kirlilik problemlerinde bilim, mühendislik ve uygulamayı birbiriyle ilişkilendiren disiplinler arası araştırmalarla, kaynaklarının yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili olan güncel ve gelecekte karşılaşılabilecek çevresel problemleri tanıma ve çözme konusunda teorik ve pratik bilgi birikimi sağlamayı amaçlamaktadır.  Programın özel amacı  çevrede bilim ve teknolojiyi birleştirirken ortaya çıkan sorunlarla baş etmekte ihtiyaç duyulan yetenek ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirmektir.